Privacyverklaring Heijnen Verspaningstechniek

Heijnen Verspaningstechniek respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website, te weten www.hv-techniek.nl. Om volledig transparant naar onze klanten te communiceren heeft Heijnen Verspaningstechniek een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, tevens gegevensfunctionaris, te weten:

 

Heijnen Verspaningstechniek 

Koningsspil 19

4661 TW Halsteren

0031 (0) 164  68 03 28  

www.hv-techniek.nl

info@hv-techniek.nl

 

Welke gegevens verwerkt Heijnen Verspaningstechniek 

Door gebruik te maken van onze diensten en website kan het voorkomen dat Heijnen Verspaningstechniek persoonsgegevens van u verwerkt. Heijnen Verspaningstechniek verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website. Heijnen Verspaningstechniek kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

Hoe verkrijgt Heijnen Verspaningstechniek persoonsgegevens

In de meest voorkomende situaties verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf, zoals wanneer u ons een opdracht voor dienstverlening verstrekt, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, solliciteert bij ons, uw visitekaartje aan ons overhandigt, of door informatie verkregen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mail contact met u.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij Heijnen Verspaningstechniek toestemming heeft van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hv-techniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens 

Heijnen Verspaningstechniek zal persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doelen, namelijk:

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Heijnen Verspaningstechniek verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen Heijnen Verspaningstechniek en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat Heijnen Verspaningstechniek aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij Heijnen Verspaningstechniek, welke voor rekening komt van de betrokkene.

 

Met welke ontvangers deelt Heijnen Verspaningstechniek persoonsgegevens

Heijnen Verspaningstechniek verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt Heijnen Verspaningstechniek gebruik van derden om Heijnen Verspaningstechniek te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken. Heijnen Verspaningstechniek geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend door de derde partij. Heijnen Verspaningstechniek blijft jegens de betrokkenen verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens van Heijnen Verspaningstechniek 

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Heijnen Verspaningstechniek , maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Heijnen Verspaningstechniek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming is sprake als over u wordt beslist met technologische middelen en zonder enige menselijke inmenging. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heijnen Verspaningstechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt Heijnen Verspaningstechniek gebruik van derden om Heijnen Verspaningstechniek te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken. Heijnen Verspaningstechniek geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend door de derde partij. Heijnen Verspaningstechniek blijft jegens de betrokkenen verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heijnen Verspaningstechniek gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Zo kunnen wij ook onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/. 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven, waaronder, maar niet uitsluitend: 

 

Rechten betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten: 

 

Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Heijnen Verspaningstechniek u om een e-mail te sturen naar info@hv-techniek.nl onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs. Heijnen Verspaningstechniek raadt u aan om hierbij de pasfoto, identiteitsbewijsnummer of Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt. Op die manier verwerkt Heijnen Verspaningstechniek niet onnodig jouw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier (4) weken, op uw verzoek.

 

Heijnen Verspaningstechniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heijnen Verspaningstechniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hv-techniek.nl. 

 

Heijnen Verspaningstechniek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: